Галузь та проблематика

Синтез перспективних інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем став в останні десятиріччя потужною силою перетворення суспільного життя та світового інноваційного розвитку. Разом з цим їх неконтрольоване поширення і використання призвело до того, що міжнародна спільнота отримала з часом не тільки значні переваги, а й навпаки – цілу низку проблем, які визначаються значною уразливістю сучасної інфосфери від різних проявів стороннього інформаційного та кібернетичного впливу. Більшість країн світу долучились останнім часом до спільної розбудови інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної та кібербезпеки, а також боротьби з кіберзлочинністю. Потужним інструментом такої боротьби є відповідні наукові фахові видання, що формуються й публікуються в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.

В Україні до таких видань належить електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" орієнтоване на висвітлення питань інформаційної і кібернетичної безпеки та захисту інформації й низки інших, пов’язаних з цим питань інноваційного характеру з метою оперативного вирішення нагальних теоретичних і технологічних проблем в сфері наукової та науково-технічної діяльності галузі інформаційних технологій, а також проблем підготовки і перепідготовки відповідних кадрів необхідного рівня та кваліфікацій в сфері педагогіки та методики вищої освіти.

Мова рукопису: українська, англійська

Науки: технічні
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки
123 - Комп’ютерна інженерія
125 - Кібербезпека та захист інформації 

Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних  наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019, № 975